Finger-studien

Den randomiserade kliniska FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) genomfördes under ledning av professor Miia Kivipelto och publicerades i den internationellt erkända tidskriften The Lancet år 2015 (Lancet, 2015, 385: 2255–63). Studien har snabbt fått ett mycket stort internationellt erkännande och den har bl.a. kallats ”en sällsynt succé i kampen mot Alzheimers”.

FINGER-studien innebär ett paradigmskifte inom området hjärnhälsa, då den visar att det går att förebygga kognitiv svikt och demens genom förändringar av ett antal livsstilsfaktorer hos olika riskgrupper. Ett förebyggande arbete har potential att bromsa sjukdomsutvecklingen och ge förutsättningar för ytterligare goda år utan demenssjukdom, menar Miia Kivipelto. Hon anser att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom kan relateras till faktorer som kan påverkas.

Studien
Den första kliniska FINGER-studien genomfördes i Finland som en randomiserad studie under åren 2009–2011 på 1260 män och kvinnor som då var mellan 60 och 77 år. Målet med studien var att undersöka hur kognitionen påverkades av en förbättrad diet, fysisk aktivitet och mental träning.

Kontrollgruppen omfattade hälften av deltagarna och den andra hälften ingick i behandlingsgruppen. Alla som rekryterades till studien oavsett grupp hade en förhöjd risk för demens baserat på ett antal strikta kriterier för att få deltaga. Personerna i behandlingsgruppen fick under två år följa ett program omfattande en specifik diet i enlighet med rekommendationer från finska statens näringsdelegation, ett träningsprogram omfattande både styrketräning, aerobisk träning och balansträning samt kognitiv träning med hjälp av ett datorprogram. Den kognitiva träningen genomfördes i syfte att färsöka förbättra den exekutiva förmågan (planering och organisation), för att förbättra minnet samt den mentala processhastigheten (hastigheten i processandet av information) hos försökspersonerna. Försökspersonerna i den behandlade gruppen fick besök av sköterskor med olika mellanrum och fick även besöka läkare fem gånger under de två år studien pågick för att se hur väl de följde hela interventionsprogrammet. Samtidigt fick kontrollgruppen endast generella råd beträffande hälsan vid två läkarbesök under två års tid.

Resultat
Resultaten från den tvååriga studien visade på tydliga förbättringar av kognitionen och man såg även andra positiva effekter i den behandlade gruppen. Den övergripande kognitionen förbättrades med 25 procent i den behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen. Risken för en rent allmän försämring av den kognitiva förmågan var 30 procent högre i kontrollgruppen jämfört med den behandlade gruppen. I mer detalj förbättrades minnesfunktionen, såsom exempelvis förmågan att minnas långa listor med information, i genomsnitt med 40 procent. Den exekutiva förmågan, såsom förmågan att planera, organisera samt hantera flera saker samtidigt, ökade med 83 procent. Hastigheten i processandet av information ökade med hela 150 procent i den behandlade gruppen. Det visade sig också att behandlade personer med en specifik genetiska variant (APOE e4) som ökar risken för Alzheimers sjukdom, fick större fördelar av interventionen än de personer som inte hade denna genetiska variant. Detta är ytterligare ett argument för behandlingens effektivitet. Förutom att den kognitiva förmågan förbättrades, minskade också den behandlade gruppens risk för nya kroniska sjukdomar med hela 60 procent.

FINGER-studien framåt
Det vi har lärt oss av den första FINGER-studien kommer också att kunna användas som modell för liknande kommande studier vid FINGERS Brain Health Institute. FINGER-studien har möjlighet att transformera hur vi behandlar och ser på demenssjukdomar, vilket potentiellt kan minska antalet demensfall men även ge patienter bättre förutsättningar att leva ett bra liv. Förutsatt en säkrad finansiering, planerar vi att påbörja nya FINGER-baserade kliniska försök i institutets regi under 2020. Institutet kan få en viktig roll genom de kommande FINGER-baserade studierna, som kan leda fram till nya lösningar med potential att förändra människors liv genom tidiga individanpassade preventiva interventioner för att bibehålla hjärnhälsan och förhindra kognitiv svikt och demens.

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se