Om Fingers Brain Health Institute

FINGERS Brain Health Institute är ett oberoende internationellt forskningsinstitut för hjärnhälsa, etablerat i Stockholm i februari 2019. Institutets mission är att främja hjärnhälsa och förebygga kognitiv svikt och demens genom att överbrygga klyftan mellan innovativ multimodal klinisk forskning och översättningen av resultaten till en bred klinisk tillämpning med fokus på en individanpassad behandling.

Var tredje sekund drabbas någon globalt av demens och över 50 miljoner människor i världen lider av någon form av demens, där Alzheimers sjukdom utgör 60–70 procent av fallen. I Sverige lever cirka 160 000 människor med demens och minst lika många med förstadier av sjukdomen, vilket tillsammans utgör över tre procent av vår befolkning.

Alzheimers sjukdom är den enda helt obotliga sjukdomen på globala topp 10-listan över dödsorsaker och är dessutom den största dödsorsaken i Storbritannien. Över 200 misslyckade läkemedelsprövningar för Alzheimer ger inget hopp om att kortsiktigt kunna finna ett botande läkemedel. Den årliga kostnaden för vården av demenspatienter i Sverige är cirka 63 miljarder kronor, mer än den årliga kostnaden för hela svenska försvaret. Den överstiger redan den sammanlagda vårdkostnaden för cancer-, hjärta- och kärl- och strokepatienter. Demensforskningen får däremot idag mindre än 10 procent av de forskningsmedel som går till cancerområdet.

Det behövs därför ett helt nytt och holistiskt sätt för att bibehålla hjärnhälsan och angripa demenssjukdomar som globalt sett anses som århundradets största utmaning inom folkhälsoområdet. WHO, World Health Organization, har utsett demensområdet till en global ”prioritet för folkhälsan”. Förebyggandet av demens har därigenom blivit en stor samhällelig och politisk utmaning med hög prioritet. Områdets begränsade resurser speglas också globalt och demensepidemin diskuteras som en samhällelig prioritet även på andra höga nivåer, såsom G8-demensmötet och inom OECD.

En av initiativtagarna till FINGERS Brain Health Institute, professor Miia Kivipelto, är den första forskaren som genom en randomiserad klinisk studie med 1260 personer har påvisat att kognitiv svikt kan förebyggas.

Forskningsverksamheten inom FINGERS Brain Health Institute baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande resultat från den kliniska FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Den visade att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan påverka utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper. Detta kan ses som den första vetenskapliga indikationen på att det finns ett ljus i tunneln för möjligheterna att förhindra eller förskjuta insjuknandet i demenssjukdomar.

Idag tar det oftast en oacceptabelt lång tid, 15–17 år eller mer, att översätta nya kliniska forskningsresultat till bred patientnytta inom sjukvården. Ett av målen för institutet är därför att påskynda implementeringen av kliniskt validerade lösningar inom hjärnhälsoområdet i syfte att förebygga demenssjukdomar. Institutets arbete bygger på en kombination av den internationellt erkända FINGER-studien, en gedigen klinisk- och forskarkompetens och erfarenhet inom hjärnhälsa samt en kunskap om hur kliniska resultat snabbt kan implementeras till en individanpassad klinisk praxis.

Verksamheten inom FINGERS Brain Health Institute kommer att fokuseras på tre huvudsakliga områden. I takt med att finansiering kan säkras kommer dessa forskningsområden att etableras i form av tre centra: Centrum för kliniska prövningar, Centrum för bildanalys och diagnostik samt Centrum för translationell demensforskning.

Centrum för kliniska prövningar
Här planerar vi att implementera en web-baserad forskningsplattform för hjärnhälsa, för rekrytering av frivilliga försökspersoner till institutets kommande kliniska studier. Genom internet kan intresserade individer själva enkelt anmäla sitt intresse för att få sin hjärnhälsa undersökt och därefter, beroende på utfall, få en möjlighet att vara med i institutets kommande kliniska studier. Efter intresseanmälan kommer lämpliga individer kunna genomgå en detaljerad fenotypning (karakterisering av en persons observerbara egenskaper) och genotypning (en DNA-sekvensering av genomet), lämna blodprov och även genomgå ett antal andra undersökningar för en noggrann riskbedömning och riskprofilering innan genomförandet av de kliniska försöken. Syftet med att göra den kliniska forskningen i samarbete med frivilliga deltagare är att generera nya forskningsresultat för utvecklingen av förebyggande metoder för att bevara hjärnhälsan. Detta kan över tid möjliggöra nya former av tidiga, individanpassade kliniska behandlingar av personer som löper en förhöjd risk att utveckla demenssjukdomar. 

Centrum för bildanalys och diagnostik
Verksamheten inom detta centrum syftar till att finna snabba och effektiva metoder och verktyg för att så tidigt som möjligt detektera kognitiv svikt och andra former av demens. Tidig detektion är oerhört viktig, då exempelvis Alzheimers sjukdom troligen utvecklas under en period om 15–20 år innan de kognitiva problemen visar sig och därmed kan diagnosticeras. Om tillräckligt med kapital kan säkras för institutets långsiktiga verksamhet, kommer institutet att kunna etablera en viktig infrastruktur för hjärnskanning av försökspersoner.

Inom centret kommer vi även att utveckla, samarbeta kring och tillämpa ny teknologi och nya verktyg inom artificiell intelligens (AI), MRI (magnetresonans imaging), ”Big Data”, bioinformatik, biomarkörer, kliniska beslutsstöd, m.fl. områden och driva lokala och internationella forskningsprojekt tillsammans med andra stiftelser, akademi och industri.

Centrum för translationell demensforskning
Verksamheten här ska möjliggöra en snabbare översättning av kliniska forskningsresultat inom hjärnhälsoområdet till individanpassade interventioner och klinisk praxis än vad som sker idag. Det är oftast en mycket tidskrävande process, 15–17 år eller mer, innan resultaten kommer till bred patientnytta. Vi kommer att fokusera på användningen av forskningsresultaten från både interna och kollaborativa globala multidomäna livsstils- och läkemedelsinterventioner från pågående och kommande FINGER-studier.

Målet är att ersätta dagens fragmenterade sjukvårdsinsatser med multimodala, individanpassade preventionsåtgärder för att förbättra hjärnhälsan. 

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se