Forskning

FINGERS Brain Health Institutes forskningsverksamhet har intentionen att komplettera befintliga samhälleliga insatser inom hjärnhälsoområdet. Institutet lägger fokus på bevarandet av hjärnhälsa genom tidig detektion och prevention samt metoder för ett snabbt införande av nya kliniska forskningsresultat. Institutet ska bedriva egen avancerad klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra och fördröja demenssjukdomar baserat på professor Miia Kivipeltos FINGER-studie. Studien utgör det första vetenskapliga resultatet som visar på att insjuknandet i demens kan fördröjas. Resultaten av FINGER-studien erbjuds idag inte brett till patienter i primärvården eller på sjukhus i Sverige.

Forskningsverksamheten inom institutet kommer att bedrivas i de tre centra som beskrivs i mer detalj i ”Om FINGERS Brain Health Institute”, Centrum för kliniska prövningar, Centrum för bildanalys och diagnostik och Centrum för translationell demensforskning.

De övergripande målen för verksamheten under de närmast åren utgörs av:

 • Att utveckla och testa anpassade multidomäna interventioner i syfte att förebygga kognitiv och funktionell svikt i olika riskgrupper.
  Detta ska genomföras genom beaktande av individuella riskfaktorer, genetisk profil, kognitiv status och med möjlighet att kombinera livsstilsinterventioner med näringsdryck/”functional food” och farmakologiska interventioner. Målet omfattar även att utveckla och testa nya teknologier för uppföljning och interventioner, såsom internetbaserad kognitiv träning, m- och e-hälsoverktyg samt appar.
 • Att analysera olika biomarkörer för tidigare diagnos och djup fenotypning av kognitiv svikt och demens.
  Detta omfattar bl.a. ett brett angreppssätt involverande metabolomik, proteomik, inflammatoriska markörer, nya genetiska riskmarkörer, synaptiska markörer i CSF, neuroimaging, etc.
  Här ingår även nya snabba individanpassade kognitiva utredningsmetoder med dator/mobil, samt utveckling och testning av AI-algoritmer och metoder för att analysera resultat.
 • Att inleda internationella frontlinjeinitiativ för tidig detektion, prevention och behandling av kognitiv svikt och demens.
  Detta omfattar bl.a. multinationella kliniska preventionsstudier, etablering av en web-baserad forskningsplattform för hjärnhälsa för inkludering av försökspersoner i kliniska försök, ”Big Data”-analyser, samarbeten och utbyten med ledande universitet och intressenter lokalt och internationellt och industrisamarbeten rörande läkemedel, ”functional foods”, IT och artificiell intelligens (AI).

Fingers Brain Health Institute
c/o Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm

Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Telefon: +46-8-122 899 00 | info@fbhi.se