Skip to main content

Ett globalt

forskningsnätverk

World-Wide FINGERS är det första globala nätverket för forskare som driver multimodala interventionsstudier avseende riskminskning och förebyggande av kognitiv svikt och demens.

Professor Miia Kivipelto initierade nätverket år 2017, för att stödja den världsomspännande forskning som bygger vidare på FINGER-studien.

Inom World-Wide FINGERS anpassas, testas och vidareutvecklas FINGER-modellen i olika geografiska, kulturella och socioekonomiska miljöer och sammanhang. Nätverket utgör en plattform för gemensamma analyser, dataharmonisering och samordnad metodutveckling, så att alla resultat kan koordineras och komma till användning i demensförebyggande åtgärder och strategier världen över.

World-Wide FINGERS har vuxit stadigt sedan 2017 och består nu av forskargrupper i 62 länder (januari 2024), varav åtskilliga låg- och medelinkomstländer.

Nätverket drivs i samverkan med USA-baserade Alzheimer’s Association. Professor Miia Kivipelto är nätverkets vetenskapliga ledare.

FBHI fungerar som ett samordnande nav för World-Wide FINGERS. Vi ger vetenskapligt stöd till nätverkets medlemmar, och rådgivning till potentiella nya medlemmar som överväger att starta FINGER-baserad forskning.

Om medlemskap