Skip to main content

Här publicerar vi frågor och svar som kan vara allmänt intressanta.

Kan man få ta del av det föreläsningsbaserade programmet som Lidingö använder?

Lidingö stads föreläsningsprogram är utformat utifrån kommunens specifika upplägg, och har stämts av med KI:s forskare baserat på de lokala förutsättningarna. Det passar därför inte att använda i andra kommuner eller verksamheter. FBHI och KI planerar att ta fram en mer generell presentation som kan ligga till bas för kommuners kommunikation. Det finns också material hos Svenskt Demenscentrum och mer är under produktion, såsom FINGER ABC. Dessutom vill vi gärna samarbeta med fler kommuner för att ge råd kring specifika lokala kommunikationsplaner och presentationsmaterial.

Är Träna hjärna ett unikt namn för Lidingö eller finns möjligheten att kalla satsningar i FINGER som sker i andra kommuner samma sak?

Träna hjärna är för närvarande ett unikt namn för Lidingö stads program.

Finns det någon mätning hos seniorer med NFP-diagnoser? Om inte, planeras det någon sådan mätning?

Vi har inga studier eller något pågående arbete som rör NPF-diagnoser hos äldre personer, inte heller när det gäller att identifiera sådana diagnoser hos individer som också upplever minnesproblem.
Många NPF-diagnoser ställs vanligtvis under barndomen eller ungdomsåren, och det är mindre vanligt att de upptäcks för första gången hos äldre. Detta beror på att symtomen och uttrycket av NPF ofta ändras över tiden, och vissa av de tidigare symtomen kan minska i intensitet eller bli mindre framträdande hos äldre personer. De flesta äldre med minnesproblem söker vård inom äldreomsorg eller geriatrisk medicin snarare än inom områden som specialiserar sig på NPF-diagnoser. Det innebär att NPF ofta inte är prioriterat inom äldreomsorgen.
Många av de symtom som är karakteristiska för NPF, såsom uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet, kan överlappa med symtomen på andra sjukdomar som är vanliga hos äldre, inklusive demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom. Detta gör det svårt att skilja mellan de två och kan leda till felaktiga diagnoser. Till sist krävs specifik utbildning och expertis för att korrekt diagnostisera NPF och detta är i dagsläget inte tillgängligt inom äldreomsorg eller geriatrisk vård.

Finns det möjlighet att få referenserna för att kunna ta del av studierna som presenteras? (Frågan ställd under online-seminarium 26 september)

Ja, referenser finns här.