Skip to main content

Fem fingrar för hälsan

i Bjuv

I Bjuvs kommun erbjuds seniora invånare en mängd aktiviteter inom livsstilsprogrammet Fem fingrar för hälsan.

Programmet Fem fingrar för hälsan i Bjuv startade i januari 2023 och erbjuder enskilt stöd, föreläsningar och aktiviteter som rör hälsosam mat, fysisk aktivitet, hjärngymnastik, hjärt- och kärlhälsa, socialt umgänge och avkoppling.

”Alla aktiviteter inom programmet är inspirerade av FINGER-modellen”, berättar Marina Asplund, enhetschef för Hälsofrämjande och förebyggande enheten hos Omsorg i Bjuv. ”Vi erbjuder många olika insatser och aktiviteter för seniorer kopplat till livsstilsförändringar.”

Inspireras av FINGER-modellen

Inom enheten finns specialistundersköterskor inom demens, anhörigkonsulent, seniorhälsokonsulent, träffpunktsamordnare samt trygghetslarmsanvarig och fixartjänst. Det Kognitiva teamet har till uppgift att öka kunskapen om kognitiv sjukdom och ge stöd till drabbade personer och deras anhöriga. Teamet arbetar med inspiration från FINGER-modellen och det ska genomsyra deras arbete. Även anhöriga får enskilda samtal och bjuds in till utbildningar, föreläsningar och må-bra-aktiviteter.

I Bjuvs kommun, som har 16 000 invånare, finns tre seniorträffpunkter. Där erbjuds aktiviteter i form av fysisk aktivitet och hjärngympa samt inspiration till hälsosam mat och möjlighet att vara med i ett socialt sammanhang. Det ordnas digital seniorgympa, frågesport, canasta-spel, grillning, yoga, dans, föreläsningar och information om olika appar för seniorer. I kommunen finns också Ekbackens dagverksamhet som är särskilt inriktad på personer med kognitiv sjukdom. Dagverksamheten har ett personcentrerat arbetssätt och arbetar utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och enligt FINGER-modellen.

Hälsosamtal och seniorhälsoskola

Man håller hälsosamtal och hälsoträffar med kommunens seniorer, både enskilt och i grupp. Där ges rådgivning kring hälsa och hälsofrämjande insatser med inspiration från FINGER-modellen. Deltagarna får information om säkerhet i vardagen, rörelse och aktivitet för att förebygga fall, bra mat, samt tips om var man kan vända sig för att få stöd och hjälp. De uppmuntras också att hålla koll på kardiovaskulära riskfaktorer genom att ta kontakt med sin vårdcentral.

Varje halvår hålls seniorhälsoskola, som omfattar 16 träffar och är öppen för 15 deltagare per termin. Målet är att öka deltagarnas reflektion och kunskap kring den egna hälsan och välbefinnandet, och att inspirera till fysiska aktiviteter och goda långsiktiga vanor. Vid åtta träffar samtalar man kring ämnen som förundran, värdet av ett aktivt liv, FINGER-modellen, lustfyllda och värdefulla måltider, att ta hand om sig själv, känslor, ofrivillig ensamhet, årsrikedom och drömmar. Övriga åtta träffar bygger på fysisk aktivitet och skapande. Då provar man på linedance, seniorshake, yoga, balans- och gummibandsträning, styrketräning, mindfulness, körsång och dans. Efter avslutat skola fortsätter majoriteten av deltagarna att komma på återträffar och på aktiviteter på träffpunkternas aktiviteter.

Mycket dans på programmet

En av de uppskattade aktiviteterna inom livsstilsprogrammet är träningsgruppen Låt oss träna, som drivs av medarbetare från Kognitiva teamet och från Ekbackens dagverksamhet. Träningen är öppen för personer från 60 års ålder, med självbedömd eller diagnosticerad kognitiv svikt, som kan delta utan stöd av anhörig. Syftet är att främja rörlighet, ge ökat välbefinnande och erbjuda gemenskap. Man ses en gång per vecka i grupper om tolv personer och kör en timmes träningspass med anpassade balans- och koordinationsövningar, styrketräning med gummiband och pulshöjande träning med exempelvis step-up-brädor. Dessutom ingår alltid två danser i storgrupp till välkänd schlagermusik, samt genomgång av den hemmaträning som deltagarna gör mellan passen.

Seniorerna kan också välja att delta i en av flera dansgrupper ledda av danskoreografen Tobias Karlsson, som också är ambassadör för Alzheimerfonden. Dansgrupperna träffas regelbundet och där deltar personer med och utan kognitiv svikt och deras anhöriga.

Dessutom dansas det regelbundet på seniordisco! Då håller man till på restaurang och kombinerar dansen med god mat. Dansar gör man också på den årliga Seniorfestivalen. Senast deltog 500 seniorer i festivalen som hölls i en av Sveriges äldsta folkparker, Folkets park Billesholm – en plats som väckte många gamla minnen till liv! Seniorerna var aktiva med flera dansuppvisningar och deltog i tipspromenad och pröva-på-aktiviteter som zumba, cirkelträning, boule och tipspromenad.

Nära samarbeten i kommunen

Många spännande aktiviteter har kommit igång sedan livsstilsprogrammet startade, och det underlättas förstås av teamets goda samarbeten med andra aktörer i kommunen. Seniorhälsokonsulenten är sammankallande för ett seniornätverk, där representanter för idrotts- och kulturorganisationer, pensionärsföreningar, studieförbund och kyrkor deltar och samverkar kring olika aktiviteter Vad gäller träning, träffpunktsaktiviteter och lokaler har man samarbeten med Svenska kyrkan, Medborgarskolan, Ekeby Sparbank och Saint-Gobain Sweden AB Isover. Dessutom finns ett antal volontärer som leder digital seniorgympa, canasta och andra aktiviteter.

Programmet växer

Planen är nu att initiativet ska växa ytterligare. Framöver vill man till exempel fördjupa implementeringen av FINGER-modellen. Man vill satsa ännu mer på dans, och gärna ordna hälsodagar med spa. I slutet av augusti arrangeras en föreläsning med Tareq Taylor på temat kärlek och mat!

Ett annat viktigt fokusområde är att göra det förebyggande arbetet och livsstilsprogrammet ännu mer inkluderande, så att utrikesfödda lättare kan tillgodogöra sig information och aktiviteter. Personer med kognitiv svikt utgör också en viktig grupp inom satsningen Inkluderande Bjuv, där man tar fram metoder för att säkerställa att alla grupper i samhället blir inkluderades i olika sammanhang. Det gäller även psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och HBTQ+.

Det ska bli spännande att följa Bjuvs kommun arbete framåt! Kommunens livsstilsprogram är ett utmärkt exempel på vad man kan uppnå när omtanken, engagemanget och stödet från ledning och omgivning finns på plats!

Dans gav positiva resultat
Bjuvs kommun valde att mäta omedelbar effekt och långtidseffekt efter dansprojektet Låt oss dansa. Detta är vad man fann:

  • 100% av personerna med kognitiv svikt upplevde att de kände mer mer glädje, lugn och välbefinnande efter danstillfället.
  • 92% ansåg att de fått bättre rörlighet, då frågan ställdes direkt efter danstillfället.
  • Anhöriga bekräftade att deras närstående uppvisat glädje, lugn och välbefinnande direkt efter danstillfället.
  • De anhöriga kunde också se en positiv långtidseffekt hos sina närstående: Flera dagar efter dansen verkade 62% känna mer glädje, 50% var lugnare och kände välbefinnande, och 14% hade fått bättre rörlighet.

Läs hela utvärderingen här

Läs mer om livsstilsprogrammet på Bjuvs hemsida

Medarbetare vid Hälsofrämjande och förebyggande enheten: Hasnie Selman, Maria Dalkvist, Linda Sörensen, Anneli Larsson och Marina Asplund.

Seniorhälsoskolan omfattar åtta teoriträffar och åtta träningsträffar.

En av de populära dansgrupperna med Tobias Karlsson

Step-up-träning

Gummibandsträning

Marina Asplund med Tobias Karlsson och Miia Kivipelto