Skip to main content

Lidingö stads livsstilsprogram

Träna hjärna

Intresset är stort för Lidingös livsstilsprogram Träna hjärna. Nu tar kommunen upp anmälningar till programmets tredje omgång, som startar hösten 2024.

Lidingö stad är den första kommunen i världen som implementerat ett nästan fullskaligt FINGER-baserat livsstilsprogram. Programmet, som heter Träna hjärna, är ett samarbete mellan Lidingö stad, Karolinska Institutet och FINGERS Brain Health Institute. Det erbjuder aktiviteter och stöd till äldre medborgare och är också ett forskningsprojekt som undersöker processer och effektivitet vad gäller FINGER-implementering. 

Tvärsektoriell samverkan

Samhällets resurser ska i framtiden räcka till fler. Hittills har kommuners omsorgsinsatser oftast riktats till individer som redan har insjuknat i en demenssjukdom. Stödet har getts i form av hjälpande insatser sent i sjukdomsförloppet. Nu inser allt fler att det krävs insatser i ett tidigt skede, så att utvecklingen av kognitiv svikt kan förebyggas eller bromsas.

Varken näringsliv, akademi, offentlig sektor eller idéburen sektor kan ensamt lösa komplexiteten i den här samhällsutmaningen. Det krävs nya former av samarbeten, som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer. Här är Träna Hjärna ett gott exempel. Programmet bygger på systematisk och strukturerad tvärsektoriell samverkan. Aktörer knyts samman för att erbjuda stöd inom respektive ”finger”.

Sedan starten 2021 har Träna hjärna vuxit till att inkludera många aktörer från region, akademien, näringsliv och civilsamhälle. Implementeringen har genomförts genom målmedveten innovationsledning i kommunal kontext. Lidingö stad har ställt om arbetssätt med befintliga resurser till förmån för insatser som baseras på forskningsresultat och som bevisligen ger goda effekter och stärker självständigheten hos målgruppen.

Alla fem ”fingrarna”

Träna hjärna-programmet erbjuds till äldre personer med förhöjd risk att utveckla kognitiv svikt och demens, baserat på livsstil. Man får stöd i att utvärdera och förändra sin livsstil inom samtliga delar av FINGER-modellen, för att bibehålla god hälsa, god upplevd livskvalitet och självständighet i det dagliga livet. 

Själva programmet pågår under nio månader. Deltagarna tränar tillsammans på gym två gånger i veckan, med obligatorisk fika efteråt. Fikastunden är en viktig del, för att stärka de sociala relationerna mellan deltagarna. Under programmets gång får man även individuella motiverande samtal, kognitiv träning och föreläsningar om alla delar inom FINGER-modellen. I samband med föreläsningar ges ytterligare möjlighet till socialt umgänge.

Programmet använder ett kognitivt träningsprogram som är utvecklat av Karolinska Institutet och som använts i flera olika FINGER-relaterade forskningsprojekt, Det är progressivt, dvs det ökar gradvis i komplexitet.

Via sin vårdcentral får deltagarna stöd att hålla koll på hjärt- och kärlrelaterade värden och med eventuellt medicinering.

Positiva resultat

Före och efter programmet mäts och utvärderas fysiska funktioner, minnesfunktion, psykosociala faktorer, dagliga aktiviteter och upplevd livskvalitet.

Majoriteten av deltagarna har gett uttryck för att programmet gett dem en nystart till ett hälsosammare liv och nya vänner för livet. Genomgående har man minskat i vikt, några har kunnat minska dosen av blodtrycksmedicin och även kunnat sluta med medicin mot typ 2-diabetes. Majoriteten har fortsatt träna regelbundet och har förändrat sina kostvanor. En större grupp fortsätter att träffas på Mötesplats centrum, en av de öppna seniorverksamheterna på Lidingö, varje vecka för att bevara den sociala samvaron de fått genom programmet.

Tredje omgången startar hösten 2024

Initialt genomfördes en sex månader lång pilotomgång av programmet, som utvärderades noga. Den första fullskaliga omgången av programmet startade sedan i september 2022 och pågick i nio månader. Av 275 sökande blev 34 personer antagna som deltagare. Inför den andra omgången, som startade hösten 2023, utökade man gruppen till att omfatta 50 personer. Detsamma gäller för omgång tre, som startar hösten 2024.

Intresseanmälan till omgång tre är öppen i skrivande stund (maj 2024). Deltagare måste bo i eget hem i Lidingö stad, vara 65 år eller äldre och ha utrymme att göra förändringar i sitt liv, baserat på ett livsstilsindex. Blir man inte antagen till programmet är man ändå varmt välkommen till de storföreläsningar som ordnas.

Nytta för individer och samhället

Det här forskningsbaserade förebyggande programmet ger Lidingö stad möjligheter att använda sina resurser där de behövs som bäst. Programdeltagarna får, på ett tidigt stadium, hjälp att bibehålla sin självständighet, så att vårdbehov kan skjutas på framtiden.

Det medför förstås både personliga och samhällsekonomiska fördelar. Genom att senarelägga medborgares inflyttning på vårdhem kan kommunen omfördela resurser och tillgodose andra brådskande behov bland invånarna.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

”Jag upplever att jag fått livet tillbaka.”

Läs deltagaren Annas berättelse

Deltagare Anna med Träna hjärna-samordnare Elin

Deltagare Gunnel och Monica

Träff med dans