Skip to main content

MIND-ADmini: Livsstilsintervention med medicinsk näringsdryck

By juni 27, 2024Research5 min read

Pressmeddelande från FINGERS Brain Health Institute

MIND-ADmini:
Multidomän livsstilsintervention med medicinsk näringsdryck gynnar personer med tidig Alzheimers sjukdom

En internationell studie, MIND-ADmini, har funnit att personer i tidig (prodromal) fas av Alzheimers sjukdom uppvisade minskad kognitiv och funktionell försämring efter en multidomän livsstilsintervention kombinerad med intag av en medicinsk näringsdryck.

Huvudsyftet med MIND-ADmini var att undersöka om den här kombinerade interventionen är genomförbar för personer med prodromal Alzheimers sjukdom. Studien, som alltså är en s k proof-of-concept-studie, leddes av Karolinska Institutet och involverade forskargrupper i flera europeiska länder.

Resultaten från MIND-ADmini, som nyligen publicerades i journalen Alzheimer’s Research and Therapy, öppnar nya möjligheter för tidig behandling mot Alzheimers sjukdom. Studien genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie under sex månader i Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Deltagarna var 60–85 år gamla och hade prodromal Alzheimers sjukdom samt vaskulära och livsstilsrelaterade riskfaktorer då studien startade. Totalt 93 deltagare lottades till tre grupper. En grupp deltog i en multidomän livsstilsintervention som, enligt FINGER-modellen, omfattade kostrådgivning, fysisk aktivitet, kognitiv träning, social stimulering samt vaskulär och metabol riskhantering. En annan grupp deltog i livsstilsinterventionen och fick dessutom dagligen en dryck som innehåller Fortasyn Connect, en näringssammansättning utformad för att möta de särskilda behov som föreligger hos personer med prodromal Alzheimers sjukdom. Den tredje gruppen, som fungerade som kontrollgrupp, fick regelbunden hälsorådgivning och reguljär vård.

För att undersöka livsstilsinterventionens genomförbarhet observerade forskarna hur väl deltagarna genomförde och efterlevde livsstilsförändringar inom interventionens olika områden. Därtill gjordes bedömningar av kognitiva och funktionella förmågor.

91 procent av deltagarna stannade kvar i studien under hela sexmånadersperioden. Gruppen som fick livsstilsintervention med näringsdryck visade högst följsamhet inom alla domäner av interventionen, och särskilt inom kognitiv träning och kostanpassning. Den här gruppen visade en signifikant minskning av kardiovaskulär risk samt minskad grad av kognitiv och funktionell försämring. Resultaten visar alltså att den kombinerade interventionen är genomförbar och har positiv effekt för personer som redan är i tidig fas av Alzheimers sjukdom.

MIND-ADmini bygger på resultaten och erfarenheterna från den banbrytande finsk-svenska studien FINGER, som demonstrerade att en multidomän livsstilsintervention kan förebygga och bromsa kognitiv svikt hos äldre personer i riskzon för att utveckla demenssjukdom. MIND-ADmini bygger också vidare på LipiDiDiet-studien, där man såg fördelar med Fortasyn Connect hos patienter med prodromal Alzheimers sjukdom. I MIND-ADmini har man för första gången undersökt möjligheten att erbjuda denna patientgrupp en kombination av metoderna.

”Det var ett naturligt nästa steg att kombinera två framgångsrika tillvägagångssätt, icke-farmakologisk intervention och medicinsk näringsdryck, och testa effekten och efterlevnaden av denna kombination hos personer som redan upplever kognitiva symtom på grund av Alzheimers sjukdom”, säger professor Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, och geriatriker och forskningschef vid Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Professor Kivipelto leder både FINGER-forskningen och forskningen inom MIND-ADmini.

”Nya uppskattningar visar att det finns 69 miljoner människor med prodromal Alzheimers sjukdom i världen och för dem saknas effektiv behandling”, fortsätter hon. ”De uppmuntrande nya resultaten banar väg för större kliniska prövningar som undersöker långsiktiga kognitiva fördelar och andra positiva effekter genom kombinationsbehandling.”

MIND-ADmini-studien stöds av EU:s Joint Program of Neurodegenerative Disorders (JPND), Alzheimerfonden, Center for Innovative Medicine (CIMED) vid Karolinska Institutet, Hjärnfonden. Region Stockholm (ALF, NSV), Stockholms Sjukhem och dess jubileumsprogram, Wallenberg Clinical Scholars, FORTE och European Research Council anslag 804371, NordForsks anslag för NJ-FINGERS, Demensfonden och Vetenskapsrådet. Danone Nutricia Research var en extern samarbetspartner till MIND-AD-konsortiet och tillhandahöll det medicinska näringstillskottet.

Vid frågor, kontakta oss gärna via
info@fbhi.se

Artikel, MIND-ADmini (öppen tillgång)

Thunborg, C., Wang, R., Rosenberg, A., et al. (2024). Integrating a multimodal lifestyle intervention with medical food in prodromal Alzheimer’s disease: the MIND-ADmini randomized controlled trial. Alz Res Therapy 16, 118 (2024). https://doi.org/10.1186/s13195-024-01468-x

Referenser

Ngandu, T., Lehtisalo, J., Solomon, A., Levalahti, E., Ahtiluoto, S., Antikainen, R., . . . Kivipelto, M. (2015). A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet, 385(9984), 2255-2263.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60461-5

Soininen H, Solomon A, Visser PJ, Hendrix SB, Blennow K, Kivipelto M, Hartmann T, LipiDiDiet clinical study group (2020). Alzheimers Dement. 2021 Jan;17(1):29-40. doi: 10.1002/alz.12172. Epub 2020 Sep 13.PMID: 32920957.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32920957/

 

Om FINGERS Brain Health Institute
FINGERS Brain Health Institute (FBHI) är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2019. Institutet stödjer, driver och samordnar forskning som bygger på studien FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability; Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015), den första studien i världen som visat att ett antal samordnade livsstilsfaktorer har stor betydelse för att förebygga kognitiv svikt. FBHI knyter samman forskargrupper som bedriver FINGER-baserade studier runt om i världen. Detta nätverk, World-Wide FINGERS, har vuxit stadigt sedan det etablerades år 2017, och omfattar nu forskargrupper i 65 länder.
FBHI driver också aktiviteter som stödjer kunskapsspridning och implementering, så att forskningsresultat snabbt ska komma till nytta för enskilda individer och för samhällen. FBHI:s organisation inkluderar experter och specialister inom olika områden och samverkar med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och många andra institut i och utanför Sverige.
www.fbhi.se