Skip to main content

Lidingö stad

Träna hjärna

Hjärnhälsa engagerar. Lidingö stad tar emot över 300 ansökningar per år till livsstilsprogrammet Träna hjärna.

Lidingö stad är den första kommunen i Sverige som utformat, testat och implementerat ett livsstilsprogram baserat på FINGER-modellen. Detta görs i samarbete med Karolinska Institutet, som också bedriver forskning baserad på projektet, i syfte att utvärdera effektiviteten och tillvägagångssättet.

Effektiv resursanvändning

Samhällets resurser ska i framtiden räcka till fler. Detta ställer högre krav på förebyggande arbete inom kommunerna, för att främja goda levnadsförhållanden hos medborgarna. Varken näringsliv, akademi, offentlig sektor eller idéburen sektor kan ensamt lösa komplexiteten i den samhällsutmaning som samtliga aktörer står inför. Därför krävs det nya former av samarbeten som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer, och här är Träna Hjärna ett gott exempel.

Programmet bygger till stor del på systematisk och strukturerad tvärsektoriell samverkan och kan ses som en plattform där aktörer knyts samman för att erbjuda stöd inom respektive ”finger”.

Tidigare insatser

Kommuners omsorgsinsatser riktas oftast till individer som redan har insjuknat i en demenssjukdom. Stödet har hittills oftast getts i form av hjälpande insatser sent i sjukdomsförloppet. För att fånga upp individen och skjuta på förloppet behövs istället tidiga insatser.

Träna Hjärna stödjer seniorer att förändra sin livsstil och öka sin självständighet i det dagliga livet. Programmet har sedan starten 2021 vuxit till att inkludera många aktörer från region, akademien, näringsliv och civilsamhälle, och Lidingö stad har drivit implementeringen på ett innovativt och målmedvetet sätt. Man har gjort omställningar av arbetssätt med befintliga resurser, till förmån för insatser som baseras på forskningsresultat och som bevisligen ger goda effekter och stärker självständigheten bland kommunens äldre.