Undersöker betydelsen av

kostens sammansättning

COGNIFOOD är en pilotstudie som undersöker hur kostens sammansättning av fett och kolhydrater kan påverka utvecklingen av kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.

I den här randomiserade kliniska studien undersöks hur förhållandet mellan fett och kolhydrater i kosten kan påverka kognitiv funktion och relevanta biomarkörer.

Till studien rekryteras 40 deltagare i åldern 50-85 år, boende i Stockholmsområdet, och i tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Deltagarna kommer slumpvis att delas in i två olika grupper. Båda grupperma ska följa två olika kostprogram i randomiserad ordning, ett LCHF-program (lågt kolhydratinnehåll, högt fettinnehåll) och ett HCLF-progam (högt kolhydratinnehåll, lågt fettinnehåll), tolv veckor per program. Forskargruppen kommer att studera och jämföra effekterna av de här båda programmen vad gäller kognitiv förmåga och ett antal biomarkörer med koppling till Alzheimers sjukdom och hälsoaspekter i stort.

En viktig målsättning med pilotstudien är att utvärdera deltagarnas följsamhet vad gäller den kost som ordineras under studieperioden. För att underlätta för deltagarna kommer vissa måltider att tillhandahållas av projektet. Deltagarna kommer att få individuellt stöd av en dietist och det krävs att man har en studiepartner till sin hjälp, vanligtvis en anhörig.

Det yttersta målet med COGNIFOOD är att utveckla kostrekommendationer som gynnar hjärnhälsan. Den här första pilotstudien ger viktig vägledning i utformningen av större studier inom området.

COGNIFOOD-projektet startade 2023. Studien genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, av sjukhusets kliniska personal i samverkan med forskare vid Karolinska Institutet. FINGERS Brain Health Institute stödjer projektet med finansiering från af Jochnick Foundation.

COGNIFOOD-deltagarna kommer att äta LCHF-kost under en 12-veckorsperiod. Under den andra, lika långa, perioden äts HCLF-kost, dvs högt kolhydratinnehåll och lågt fettinnehåll.

Huvudsakliga samarbetspartners

Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset

Finansiärer

af Jochnick Foundation